Visualització de contingut web

Assesorament: Obligacions fiscals

L'exercici d'una activitat empresarial, pot fer-se sota forma societària o d'empresa individual. La forma d'empresa determinarà la quantia del gravamen del benefici i, en alguns casos, fins ala seua tributació.
 

Tràmits previs

Declaració censal

La declaració d'alta, modificació o cessament té com a objectiu crear un cens de contribuents, en el qual apareixen llistats tots els subjectes passius amb obligacions formals que complir, indicant quines són les esmentades obligacions.

Es realitza en qualsevol delegació de l'Agència Tributària:
http://www.agenciatributaria.es

 
 

Sistema Tributari Nacional, Autonòmic i Local

_____________________________________________________

NACIONAL
 

La Hisenda Estatal

Corresponen a l'Administració de l'Estat les competències que es deriven dels impostos següents:

 

Impost sobre la Renda de les persones físiques
Què grava?
 • Tribut de caràcter directe i naturalesa personal i subjectiva. Grava les rendes de les persones físiques en funció de la seua quantia i de les seues característiques personals i familiars. Les rendes poden provindre del treball personal, de rendiments de capital o d'activitats empresarials o professionals, en el cas d'un emprenedor la renda prové de la seua activitat econòmica.
 • Les empreses són les encarregades de realitzar les retencions d'IRPF als seus treballadors o professionals que presten els seus servicis en estes. A més en realitzaran l'ingrés.
Quan?
 • La declaració ha de presentar-se, generalment, en el període comprés entre els dies 1 de maig i 30 de juny.
On?
 • Quan la declaració de l'impost resulta a ingressar o a tornar, la declaració pot presentar-se en la Delegació d'Hisenda del domicili habitual del contribuent o en qualsevol Banc o Caixa d'Estalvis.
 • Quan la declaració resulte negativa, és a dir sense ingrés ni devolució, pot presentar-se directament o per correu administratiu davant de la Delegació d'Hisenda corresponent.e.
 • Adreça electrònica de l'Agència Tributària: http://www.agenciatributaria.es

 

Hi ha diversos règims d'estimació:
 • La modalitat d'estimació directa simplificada s'aplicarà als contribuents que exercisquen activitats empresarials i l'import net de la xifra de negocis, per al conjunt d'activitats, no supere els 600.000 euros anuals.
 • El règim d'estimació objectiva o de mòduls permet determinar el rendiment net d'estes per mitjà d'un conjunt de signes, índexs i mòduls. La seua aplicació s'efectuarà respecte de cada una de les activitats que s'exercisquen, aïlladament considerades.
   

 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
Què grava?
 • L'IVA recau sobre el consum i grava únicament el valor afegit d'un producte o un servici, així com les importacions de béns. Grava les transaccions econòmiques i és suportat directament pels consumidors finals, actuant els empresaris com a intermediaris d'Hisenda, davant de la qual efectuen la liquidació de l'impost.
 • Tota persona física o jurídica que exercisca una activitat empresarial o professional es troba subjecta a l'IVA, que haurà de repercutir en el preu dels béns o servicis que entregue o preste als seus clients.
 • Així mateix, els empresaris suportaran l'IVA en totes les adquisicions de béns o servicis que efectuen en el desenrotllament de la seua activitat.
Tipus
 • Hi ha tres tipus d'IVA: general; reduït i superreduït. Com més primària és la necessitat d'un producte, menor és la càrrega d'impostos que suporta.
Quan?
 • Els contribuents el volum de negoci dels quals supere els 6.010.121,04 euros a l'any realitzaran un ingrés mensual en concepte de liquidació, açò és, diferència entre IVA repercutit i IVA suportat. Els que no arriben a eixa xifra ho realitzaran trimestralment (primer trimestre fins al dia 20 d'abril, segon trimestre fins al dia 20 de juliol, tercer trimestre fins al dia 20 d'octubre, quart trimestre junt amb la declaració resum anual fins al dia 31 de gener de l'any següent).
 • Hi ha algunes operacions que no estan subjectes a l'IVA, i altres, que estant subjectes, es troben exemptes. Grups de béns i servicis Socials i culturals, assegurances i operacions financeres, exempcions en operacions immobiliàries, exempcions tècniques i altres com puguen ser els servicis postals o la venda de segells i jocs d'atzar. En estos casos l'IVA suportat no podrà deduir-se, constituint un cost empresarial que s'incorporarà al preu del bé o servici.
On?

 

Els contribuents de l'IVA estan obligats a presentar:
 • Declaracions relatives al començament, modificació i cessament de les activitats que determinen la seua subjecció a l'impost.
 • Declaracions-liquidacions corresponents i ingressar l'import de l'impost resultant, havent de presentar una declaració resum anual.
 • Declaració anual relativa a les operacions econòmiques amb terceres persones de més de 3.000 euros (model 347)
   

 

Impost de Societats (IS)
Què grava?
 • És un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava els rendiments obtinguts per les societats i la resta d'entitats jurídiques no sotmeses a l'Impost sobre la Renda de les persones físiques. Impost que recau sobre el benefici net, és a dir, sobre la diferència entre els ingressos i els gastos necessaris per a la seua obtenció.
 • Per a determinar la base imposable s'ha de tindre en compte els ingressos obtinguts durant el període impositiu, les deduccions aplicables i els increments o les disminucions patrimonials.
Quan?
 • L'impost es liquidarà anualment davant de la Delegació d'Hisenda, no obstant això, es realitzaran tres pagaments a compte (mesos d'abril, octubre i desembre).
On?

 

AUTONÒMIC

Generalitat

A més dels seus propis impostos, tenen uns impostos que si bé són de titularitat estatal, es troben cedits per l'Estat:

 

Impost sobre Succesions i Donacions (ISD)
Què grava?
 • L'Impost sobre Successions i Donacions, de naturalesa directa i subjectiva, grava els increments patrimonials obtinguts a títol lucratiu per persones físiques. És un tribut cedit en la seua totalitat quant a gestió i recaptació.
 • La Generalitat ha regulat l'impost de Successions i Donacions, aplicant un conjunt de reduccions a este, destacant les que afecten les transmissions inter vivos, així també ha establit la tarifa aplicable a la base imposable, i les deduccions i bonificacions a la quota tributària.
On?

 

 

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD)
Què grava?
 • L'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats és un tribut de naturalesa indirecta que grava les transmissions patrimonials oneroses, les operacions societàries i els actes jurídics documentats.
On?

 

 

Impost sobre el Patrimoni (IP)
Què grava?
 • L'Impost sobre el Patrimoni és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava el patrimoni net de les persones físiques. Constituïx el patrimoni net de la persona física el conjunt de béns i drets de contingut econòmic de què siga titular, amb deducció de les càrregues i gravàmens que disminuïsquen el seu valor, així com dels deutes i obligacions personals de què haja de respondre.
 • Estan obligats a presentar declaració els subjectes passius la quota tributària dels quals, determinada d'acord amb les normes reguladores de l'Impost i una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedisquen, resulte a ingressar, o quan, no donant-se esta circumstància, el valor dels seus béns o drets, determinat d'acord amb les normes reguladores de l'Impost, resulte superior a 2.000.000 euros. (*)
Quan i on?
 • La declaració s'efectuarà en la forma, terminis i impresos que establisca el ministre d'Economia i Hisenda, que podrà establir els supòsits i condicions de presentació de les declaracions per mitjans telemàtics. (*)
(*) Afegits pel Reial Decret Llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es restablix l'Impost sobre el Patrimoni, amb caràcter temporal.

LOCAL

Ajuntaments

La Llei d'Hisendes Locals establix que els Ajuntaments hauran d'establir obligatòriament i/o potestativament:

 

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
Què grava?
 • Impost de titularitat municipal i obligatori, directe i de caràcter real.
 • Abans d'iniciar una activitat empresarial, professional o artística i dins dels 10 dies anteriors a la posada en marxa de l'activitat, és necessari donar-se d'alta en el IAE, dins de l'epígraf o epígrafs corresponents a l'activitat o activitats que es vagen a dur a terme.
Quan?
 • Es paga anualment, inclòs l'any en què comença l'activitat en què es pagarà proporcionalment als trimestres que resten per a finalitzar l'any des de la data d'inici.
 • Hi ha algunes bonificacions i exempcions per a determinades activitats, els empresaris individuals estan exempts per llei i les societats mercantils fins que el seu volum de negoci supere el milió d'euros.
On?
 • En el teu  ajuntament.

 

 

Impost sobre Béns Immobles (IBI)
Què grava?
 • És un tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns immobles (rústics i urbans, així com aquells de característiques especials).
 • La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles. La base liquidable serà el resultat de practicar en la base imposable les reduccions previstes en la llei.
 • Així mateix, la legislació fixa l'aplicació de les quotes, gravàmens i bonificacions de l'impost, que podran ser regulats pels ajuntaments per mitjà de les ordenances fiscals.
On?
 • El període impositiu coincidix amb l'any natural. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària, són competència exclusiva dels ajuntaments.

 

 

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
Què grava?
 • Tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d'esta naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques, siguen quins siguen la seua classe i categoria. Estan exempts els vehicles destinats a l'assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts, els vehicles per a persones de mobilitat reduïda, els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de cartilla d'Inspecció Agrícola.
 • Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats al nom de les quals conste el vehicle en el permís de circulació.
 • El període impositiu coincidix amb l'any natural, excepte en el cas de primera adquisició dels vehicles, que el període impositiu començarà el dia en què se'n produïsca l'adquisició. L'import de la quota de l'impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle.
On?
 • La gestió, liquidació, inspecció i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària correspon a l'ajuntament del domicili que conste en el permís de circulació del vehicle.

 

 

Impost sobre l'Increment del Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)
¿Qué grava?
 • Tribut directe que grava l'increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana i es pose de manifest a conseqüència de la transmissió de la propietat dels terrenys per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitador del domini, sobre els referits terrenys.
 • És subjecte passiu de l'impost a títol de contribuent la persona física o jurídica, o l'entitat que adquirisca el terreny, construïsca o a favor del qual es constituïsca o transmeta el dret real de què es tracte.
 • La base imposable està constituïda per l'increment del valor dels terrenys, posat de manifest en el moment de la meritació i experimentat al llarg d'un període màxim de 20 anys.
Quan?
 • L'impost merita quan es transmeta la propietat del terreny, ja siga a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de mort, en la data de la transmissió o quan es constituïsca o transmeta qualsevol dret real de gaudi limitador del domini, en la data en què tinga lloc la constitució o transmissió.
On?
 • Els subjectes passius estaran obligats a presentar davant de l'ajuntament corresponent la declaració que determine l'ordenança respectiva, que haurà de ser presentada en els terminis següents: quan es tracte d'actes inter vivos, el termini serà de trenta dies hàbils, i quan es tracte d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables fins a un any a sol¿licitud del subjecte passiu.

 

 

Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)
Què grava?
 • És un tribut indirecte el fet imposable del qual està constituït per la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal¿lació o obra per a la qual s'exigisca obtenció de la corresponent llicència d'obres o urbanística, s'haja obtingut o no la dita llicència, o per a la qual s'exigisca presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que l'expedició de la llicència o l'activitat de control corresponga a l'ajuntament de la imposició.
 • Són subjectes passius d'este impost, a títol de contribuents, les persones físiques, persones jurídiques o entitats que siguen amos de la construcció, instal¿lació o obra, siguen o no propietaris de l'immoble sobre el qual es realitze aquella.
 • La base imposable de l'impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal¿lació o obra, i s'entén per tal, a estos efectes, el cost d'execució material d'aquella. No en forma part l'IVA ni els altres impostos anàlegs.
Quan?
 • L'impost merita en el moment d'iniciar-se la construcció, instal¿lació o obra, encara que no s'haja obtingut la corresponent llicència.
On?
 • Els ajuntaments podran establir en les seues ordenances fiscals sistemes de gestió conjunta i coordinada d'este impost i de la taxa corresponent a l'atorgament de la llicència.