Visualització de contingut web

Assessorament: Tràmits generals

 


TRÀMITS GENERALS
 

Tràmits de constitució

 • Registre Mercantil Central - Certificació de denominació: certificat acreditatiu de la inexistència d'una altra societat o entitat amb el nom que pretén adoptar la de nova creació.
   
 • Registres de cooperatives estatal i autonòmic - Certificacions de denominació: certificats acreditatius de la inexistència d'una altra cooperativa, estatal o autonòmica, amb el mateix nom. No cal el certificat del Registre Mercantil Central.
   
 • Entitat de crèdit - Depòsit de les aportacions dineràries dels socis a capital social i successius desembossaments o aportacions ajornades.
   
 • Notaria - Atorgament de l'escriptura de constitució. Els socis constituents firmen l'escriptura de constitució i els estatuts.
   
 • Hisenda autonòmica - Impost de transmissions i actes jurídics documentats. És un impost que naix per la constitució de la societat. S'autoliquida (model 600) i es realitza el pagament de l'impost davant dels servicis territorials de la Conselleria d'Hisenda.
   
 • Registre administratiu de societats laborals - Qualificació com a laboral de les societats laborals (SLL i SAL) i certificat que ha sigut qualificada com a societat laboral.
   
 • Registre Mercantil - Una vegada constituïda la societat s'ha d'inscriure en el Registre Mercantil. A partir d'este moment, la societat adquirix personalitat jurídica pròpia.
  També s'han d'inscriure en les societats civils professionals.
   
 • Registre de Societats Cooperatives - Inscripció Registre Cooperatives de la Comunitat Autònoma o del Ministeri d'Ocupació. A partir d'este moment, la cooperativa adquirix personalitat jurídica pròpia.
 • Agència Tributària (AEAT) Número d'Identificació Fiscal - Ha de ser sol·licitat per tota persona jurídica, pública o privada, siga quina siga la seua activitat.

Puge amunt


 

Tràmits laborals

 • Tresoreria General de la Seguretat Social - És obligatòria l'alta en el règim especial de treballadors autònoms per a:

· Els treballadors individuals i professionals que no constituïsquen una persona jurídica.
· Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat, si estes opten per este règim.
· En el seu cas, els comuners o socis de comunitats de béns i societats civils irregulars.
· Consellers, administradors i socis que treballen en una societat capitalista, si en posseïxen el control efectiu.

 • Tresoreria General de la Seguretat Social - L'empresa s'ha d'inscriure en el sistema de la Seguretat Social com a pas previ perquè puga contractar treballadors.

 • Tresoreria General de la Seguretat Social - Són tràmits a càrrec de l'empresari:

· Afiliació dels treballadors en el sistema de la Seguretat Social si el treballador no ho estava prèviament.
· Altes i baixes dels treballadors en el sistema de la Seguretat Social.

 • Direcció Territorial d'Educació, Formació i Ocupació - Comunicació d'obertura del centre de treball. Haurà de realitzar-se prèviament o en els primers 30 dies de començar l'activitat, a l'efecte de control de les condicions de seguretat i salut laboral.
 • Centres d'ocupació del SERVEF - Registre dels contractes de treball. Hi ha la possibilitat de la presentació telemàtica.
 
Trámites fiscales
 • Agencia Estatal de Administración Tributaria - Presentación de Declaración de Alta, modificación o cese en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores (CEPR) y solicitud del NIF, en el caso de que no lo tuvieran. Las empresas Individuales y las Sociedades de Responsabilidad Limitada y las Sociedades Limitadas de Nueva Empresa (SLNE) podrán realizar los trámites telemáticamente con el Documento Único Electrónico (DUE).
 • Agencia Estatal de administración Tributaria - Alta en la matrícula del impuesto de Actividades Económicas. Tributo derivat 'activitats empresarials, professionals o artísticas.
 

Puge amunt

 


Tràmits municipals

 • Ajuntament - Presentació de declaració responsable, comunicació prèvia o, si és el cas, sol·licitud de llicència de activitat.


Registres

 • Registre de la Propietat - Inscripció en el Registre de la Propietat Immobiliària: adquisició i transmissió de béns immobles i constitució i cancel·lació d'hipoteques sobre estos.
   
 • Registre Integrat Industrial - Només s'hi han d'inscriure les empreses que hagen de realitzar alguna de les activitats enumerades en el Reglament del Registre Integrat Industrial.
   
 • Oficina Espanyola de Patents i Marques - S'hi han d'inscriure els drets de la propietat industrial. Els títols de propietat industrial es referixen a les invencions, els dissenys industrials, els signes distintius i les topografies de productes semiconductors.
   
 • Registre Mercantil i Registre de Cooperatives - S'hi inscriuran les escriptures de constitució, les modificacions dels estatuts i els canvis de membres dels òrgans de govern i administració. S'hi depositaran els comptes anuals.

Puge amuntLegalització de llibres

 • Registre Mercantil - Legalització i segellament dels llibres de comptabilitat que obligatòriament han de portar els empresaris.
   
 • Inspecció de Treball i Seguretat Social - El llibre de visites ha de ser habilitat (diligència i segellament) pel cap de la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social. Si és el cas, podrà ser substituït per l'alta en l'aplicació informàtica del llibre de visites electrònic.

Puge amunt


 

ENLLAÇOS DE INTERES

Les societats limitades de nova empresa, societats de responsabilitat limitada i empresaris Individuals poden tramitar telemàticament la seua constitució i posada en marxa.