Visualització de contingut web

Empreses fins a 10 treballadors

Principals obligacions en prevenció de riscos laborals Referència normativa
Adoptar el model d'organització preventiva en l'empresa

Art.30 de la LPRL
art. 10 de la RSP

Elaborar un pla de prevenció de riscos laborals, l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva Art. 16 de la LPRL
Avaluar els riscos i planificar la prevenció Art. 16.2 de la LPRL
Formar i informar els treballadors Art. 18.1 y 19 de la LPRL
Consulta i participació dels treballadors Art. 18.2 de la LPRL
Vigilar la salut dels treballadors Art. 22 de la LPRL
Utilitzar equips de treball segurs Art. 17.1 de la LPRL
Coordinar les activitats empresarials Art. 24 de la LPRL
Adoptar mesures en cas d'emergència Art. 20 de la LPRL
Investigar els danys per a la salut (accidents de treball i malalties professionals) Art. 16.3 de la LPRL
Documentar les activitats preventives Art. 23 de la LPRL
Protegir col¿lectius de risc Art. 25,26,27 de la LPRL

 

Tràmits en prevenció de riscos laborals Referència normativa
Comunicar l'obertura del centre de treball o la represa de l'activitat
Orden TIN 1071-2010 de 27 de abril
Notificar els accidents de treball i malalties professionals

Art. 23.1e y 23.3 de la LPRL

Orden de 16 de diciembre de 1987

Comunicar de l'exempció de l'obligació d'auditoria Art. 29 del RSP (ap.3)
Sol¿licitar el registre i depòsit de les actes de designació de delegats de prevenció Decreto 18/2000, de 8 de febrero, del Gobierno Valenciano